Правилник за лятната занималя

I. Общи положения

1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователен център “Авигея”, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.

2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователния център, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното време, организацията на работа, подаването за заявки, плащанията и сроковете на плащане.

4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

5. Правилникът е задължителен за Управителя, всички възпитатели, ученици на територията на образователния център и техните настойници.

II. Организационни форми

1. Обучението в образователния център през лятото се осъществява целодневно.

2. Образователният център осигурява обяд по желание.

3. Приемът във всяка група е до 10 деца.

4. Дейността на Образователния център включва-обучение и допълнителни услуги, които се заявяват при записване.

5. Детето се предава от възпитателя в образователния център само на посоченото в договора лице/а/.

III.Работно време

1. Образователният център работи от понеделник до петък с работно време на първа смяна 8.00 – 12.30ч. и втора смяна 13.00 – 17.30ч.

IV. Задължения на възпитателите

1. Да изпълнява определените си задължения съгласно Длъжносттната си характеристика, КТ, ЗНП, ППЗНП и др. нормативни актове.

2. Работи за изграждане авторитета и реализиране идеите на Образователен център “Авигея”.

3. Осигурява връзка с родителите относно работния процес и поведение на всеки ученик.

4. Да придружава учениците при групови мероприятия.

V. Задължения на учениците