ПРАВИЛНИК
за вътрешния ред и дейността на Образователен център“Авигея”

I. Общи положения
1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователен център “Авигея”, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователния център, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното време, организацията на работа, подаването за заявки, плащанията и сроковете на плащане.
3. Образователният център осигурява подготовка, контрол на домашните работи и упражнения на ученика за следващият учебен ден, спомага за изграждане мирогледа на подрастващите и за усвояване и формиране на общохуманни и национални ценности.
4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
5. Правилникът е задължителен за Управителя, всички възпитатели, ученици на територията на образователния център и техните настойници.
II. Организационни форми
1. Обучението в образователния център се осъществява на две смени.
2. Образователният център осигурява обяд (само през летните месеци) по желание.
3. Приемът във всяка група е до 10 деца.
4. Дейността на Образователния център включва-обучение и допълнителни услуги, които се заявяват в /ЗАЯВЛЕНИЕ №1/.
5. Детето се предава от възпитателя в образователния център само на посоченото в заявлението лице/а/.
III.Работно време
1. Образователният център работи – от понеделник до петък през цялата година, включително и ваканциите с работно време на първа смяна 8.00 – 12.30ч. и втора смяна 13.00 – 17.30ч.
Времето от 17,30 до 18,00 ч. – занимания по интереси.
IV. Задължения на възпитателите
1. Да изпълнява определените си задължения съгласно Длъжносттната си характеристика, КТ, ЗНП, ППЗНП и др. нормативни актове.
2. Работи за изграждане авторитета и реализиране идеите на Образователен център “Авигея”.
3. Осигурява връзка с родителите като изпраща ежеседмично електронни съобщения с впечатления, мнения, забележки относно работния процес и поведение на всеки ученик.
4. Да дава насоки и контролира изпълнението на поставените домашни работи в съответното училище.
5. Да придружава учениците при групови мероприятия.
V. Задължения на учениците
1. Да се явяват в занималнята не по-късно от 8.30ч. за първа смяна и 13.30ч. за втора смяна.
2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал материал.
3. Да спазват дисциплина в работните помещения.
4. Да се явяват на обученията чисти и в приличен външен вид.
5. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
6. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи занималнята не носи отговорност.
7. Да опазват имуществото на образователния център. При повреждането му да го възстановяват или заплащат в двоен размер.
8. Да спазват хигиената в сградата на образователния център.
9. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психичиско или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо.
10. Да съхранява и издига авторитета на образователния център с цел постигане на по-добри резултати.
VI. Задължения на родителите
1. Да съдействат и оказват помощ на възпитателите при нужда в процеса на обучение.
2. Да поддържат връзка с възпитателите, да се осведомяват за състоянието на децата си.
3. Да спазват сроковете за заявки и плащания по услугите, изпълнявани от образователния център.
4. Да уведомяват Управителя на образователния център за констатирани нарушения и проблеми в работните помещения и учебната дейност в образователния център.
5. Да търсят съдействие от Управителя на образователния център за разрешаване на възникнали конфликти.
6. Да уведомят Управителя и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от образователния център, в случаите, когато не е спазено посоченото в заявлението лице.
7. Да попълнят декларация за информирано съгласие, в случаите, когато детето се прибира без придружител
VIІ. Срокове за заявки, дължими плащания и срокове за плащания на школите
1. Записване в образователния център
1.1. Заявка за записване в образователния център /ЗАЯВЛЕНИЕ №1/ се приемат постоянно до запълването на местата в групите.
1.2. Образователен център “Авигея” си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите или настойниците.
1.3. Таксите в Образователен център“Авигея” се плащат в пълният им размер и в срокове както следва:
1.3.1. Месечната такса се заплаща авансово до 3-то число на месеца.
При отсъствие на дете повече от 4 учебни дни , се заплаща 2 лв. – цена на ден за неприсъствените дни в месеца за запазване на място в занималнята. Разликата се прехвърля за следващия месец.
1.3.2. Срочната такса се заплаща до 5-то число от първият месец на съответния учебен срок.
1.3.3. Седмичната се заплаща всеки понеделник.
1.3.4. Дневната такса се заплаща ежедневно, в началото на обучението при наличие на свободни места в занималнята. (Правила за лятната занималня виж тук)
1.4. Предимство в образователния център имат децата със заявено месечно обучение .
1.6. При неплащане на таксата в срок до 5 число на текущия месец се начислява 1% върху сумата за всеки просрочен ден.
2. Обяд – само за летните месеци!
2.1.Регистрацията за обяд се прави в Заявката за включване в занималня/Заявление №1/ – предлагаме и вегетарианско меню.
2.2. Размера на таксите за обяд на учениците е представен в Заявление №1, което е неделима част от Правилника и при промяна с него се запознават настойниците на всички ученици, ползващи обяд към образователния център.
2.3.Отмяната на обяд става не по-късно от 9,30ч. на неприсъствения ден или в предхождащия го на телефоните в образователния център. В противен случай заявеният обяд се счита за усвоен. Срокове за плащане на дължимите такси за обяд са: седмично-всеки понеделник или месечно-за целият месец.
VІIІ. Заключителни разпоредби
1. Цялостният контрол за прилагането и спазването на Правилника се възлага на ръководството и възпитателите в Образователен център “Авигея”.
2. Правилникът влиза в сила от 01.09.2011 г., след като всеки един от служителите на образователния център и настойниците на обучаваните ученици се е запознал с неговото съдържание.
3. ЗАЯВЛЕНИЕ №1 е неразделна част от Правилника.
4. Копия от Правилника са на разположение на възпитателите и настойниците при Управителя на Образователен център “Авигея”.
5. При записване на ученик в образователния център, настойникът на новопостъпващия ученик подробно се запознава със съдържанието на Правилника и удостоверява това с подписа си в ЗАЯВЛЕНИЕ №1.
Утвърдил:
Татяна Желязкова
управител на Образователен център “Авигея”
1 септември 2011 г., гр. Пловдив