V,VI, VII клас:

школа по Математика

“Не си въобразявайте, че математиката е трудна, неразбираема и отблъскваща за здравия разум. Тя просто е идеална реализация на здравия разум”. У. Томсън

След проведените изпити от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас, можем с гордост да обявим, че нашите ученици записват среден брой точки по математика – 78,5.

Обучението по математика е разделено в две направления.
I. Групова работа – до 4 деца в група. Обучението се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5 до 7 клас.
II. Индивидуална работа – определя се от индивидуалното ниво на знания на ученика.

школа по БЕЛ

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

Грамотността на всеки човек е гаранция за успехите му в бъдеще.

Чрез развитието на езиковите и литературните компетентности Вашето дете придобива умения за свободно изразяване на чувства, мнения и мисли пред аудитория, както и способност за творческа изява. Обучението по българският език е изключително важно за формирането на личността, за изграждането на ценностна система и отношение към другите/околните/. Учениците при нас получават изцяло индивидуално отношение и формират умения за позитивна нагласа към усвояването на книжовните норми.Обучението се провежда с разработени от преподавателя литературни и езикови уроци, които синтезирано и в същото време достатъчно обхватно представят изучавания материал.

задължителни полета отбелязани с *

Записване V,VI, VII клас

V,VI, VII клас

Общи условия на обучение *

Може да се плати на място или по банка.

Банкова Сметка: „Авигея 1“ ЕООД BG88STSA93000026158533
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД